تقویم فارکس

تقویم فارکس

تقویم اقتصادی رویدادها و شاخص های مالی را از سراسر جهان پوشش می دهد. هنگامی که داده های جدیدی منتشر می شوند به طور خودکار این تقویم به روز رسانی می شود و در انجام معاملات و سرمایه گذاری می تواند تاثیرگذار باشد. تقویم اقتصادی ITBFX متعهد می شود دقیق ترین مطالب را ارائه دهد، اما به دلیل حجم زیاد داده ها و گستره وسیع منابع رسمی انتشار اطلاعات ،ITBFX نمی تواند مسئولیت تغییرات احتمالی را بپذیرد. کاربران می توانند بر اساس رویدادهای اقتصادی آتی و رویدادهای بازار جهانی ، از قبل استراتژی معاملاتی خود را برنامه ریزی کنند.

تقویم اقتصادی رویدادها و شاخص های مالی را از سراسر جهان پوشش می دهد. هنگامی که داده های جد ید ی منتشر می شوند به طور خودکار این تقویم به روز رسانی می شود و در انجام معاملات و سرمایه گذاری می تواند تاثیرگذار باشد. تقویم اقتصادی ITBFXمتعهد می شود دقیق ترین مطالب را ارائه دهد، اما به دلیل حجم زیاد داده ها و گستره وسیع منابع رسمی انتشار اطلاعات ،ITBFX نمی تواند مسئولیت تغییرات احتمالی را بپذیرد. کاربران می توانند بر اساس رویدادهای اقتصادی آتی و روی دادهای بازار جهانی ، از قبل استراتژی معاملاتی خود را برنامه ریز ی کنند

انتظار تاثیرگذاری بالا
انتظار تاثیرگذاری متوسط
انتظار تاثیرگذاری کم
اخبار غیر اقتصادی
عدد سبز بالاتر از پیش‌بینی
عدد قرمز پایین تر از پیش‌بینی