فعلی :
  • فارسی
بقیه زبان ها: :

ماشین حساب فارکس

انتخاب ماشین حساب

ماشین حساب مبدل ارز

Currency Convertor Calculator
EUR
USD
1 EUR = 1.۰9۰87 USD 1 USD = ۰.9167 EUR

تبدیل ارز

تبدیل EUR به USD
EURUSD
5 EUR 5.45435 USD
1۰ EUR 1۰.9۰87۰ USD
15 EUR 16.363۰5 USD
2۰ EUR 21.8174۰ USD
25 EUR 27.27175 USD
3۰ EUR 32.7261۰ USD
35 EUR 38.18۰45 USD
4۰ EUR 43.6348۰ USD
45 EUR 49.۰8915 USD
تبدیل EUR به USD
5 USD 4.5835۰ EUR
1۰ USD 9.167۰۰ EUR
15 USD 13.75۰5۰ EUR
2۰ USD 18.334۰۰ EUR
25 USD 22.9175۰ EUR
3۰ USD 27.5۰1۰۰ EUR
35 USD 32.۰845۰ EUR
4۰ USD 36.668۰۰ EUR
45 USD 41.2515۰ EUR
تبدیل EUR به سایر ارز ها
1 EUR1.۰9۰86 USD
USD
1 EUR۰.86251 GBP
GBP
1 EUR1.64971 AUD
AUD
1 EUR1.76631 NZD
NZD
1 EUR1.4772 CAD
CAD
1 EUR۰.9537 CHF
CHF
1 EUR161.461 JPY
JPY
تبدیل USD به سایر ارز ها
1 USD۰.91674 EUR
EUR
1 USD۰.79۰66 GBP
GBP
1 USD1.51245 AUD
AUD
1 USD1.61925 NZD
NZD
1 USD1.3543 CAD
CAD
1 USD۰.87431 CHF
CHF
1 USD148.۰3 JPY
JPY

فرآیند تبدیل ارز چیست؟

برای خرید و فروش ارزهای فیات (ارزهای ملی کشورها) با یکدیگر، ضروری است تا به نرخ ارز این کشورها و همچنین نسبت تبدیل ارزها به یکدیگر آگاه بود، به فرآیند مقایسه قیمت لحظه ای ارزها به یکدیگر "تبدیل ارز" گفته می شود، شما می توانید از طریق ماشین حساب کارگزاری ITB این فرآیند را بر اساس اطلاعات لحظه ای قیمت ارزها انجام دهید.
 

چگونه از ماشین حساب مبدل ارز استفاده کنیم؟

برای استفاده از ماشین حساب مبدل ارز کافی است تا نوع ارز مرجع و نوع ارز مظنه را مشخص نمایید. ماشین حساب ITB با استفاده از قیمت لحظه‌ای هریک از این ارزها به راحتی نرخ تبدیل ارزها را به اطلاع شما خواهد رساند.

به عنوان مثال برای تبدیل ارز یورو به دلار، با توجه به قیمت لحظه‌ای این جفت ارزها، در صورتی که میزان مورد نظر برای دلار یا یورو را وارد نمایید، میزان ارزش متقابل ارز دیگر در ماشین حساب نمایش داده خواهد شد. (در مثال زیر بر اساس قیمت‌های فرضی این رابطه نمایش داده شده است)

1 یورو = 1.065 دلار

1 دلار = 0.939 یورو