ماشین حساب فارکس

ماشین حساب مبدل ارز

Currency Convertor Calculator
EUR
USD
1 EUR = 1.۰9۰25 USD 1 USD = ۰.91722 EUR

تبدیل ارز

تبدیل EUR به USD
EURUSD
5 EUR 5.45125 USD
1۰ EUR 1۰.9۰25۰ USD
15 EUR 16.35375 USD
2۰ EUR 21.8۰5۰۰ USD
25 EUR 27.25625 USD
3۰ EUR 32.7۰75۰ USD
35 EUR 38.15875 USD
4۰ EUR 43.61۰۰۰ USD
45 EUR 49.۰6125 USD
تبدیل EUR به USD
5 USD 4.5861۰ EUR
1۰ USD 9.1722۰ EUR
15 USD 13.7583۰ EUR
2۰ USD 18.3444۰ EUR
25 USD 22.93۰5۰ EUR
3۰ USD 27.5166۰ EUR
35 USD 32.1۰27۰ EUR
4۰ USD 36.6888۰ EUR
45 USD 41.2749۰ EUR

فرآیند تبدیل ارز چیست؟

برای خرید و فروش ارزهای فیات (ارزهای ملی کشورها) با یکدیگر، ضروری است تا به نرخ ارز این کشورها و همچنین نسبت تبدیل ارزها به یکدیگر آگاه بود، به فرآیند مقایسه قیمت لحظه ای ارزها به یکدیگر "تبدیل ارز" گفته می شود، شما می توانید از طریق ماشین حساب کارگزاری ITB این فرآیند را بر اساس اطلاعات لحظه ای قیمت ارزها انجام دهید.

چگونه از ماشین حساب مبدل ارز استفاده کنیم؟

برای استفاده از ماشین حساب مبدل ارز کافی است تا نوع ارز مرجع و نوع ارز مظنه را مشخص نمایید. ماشین حساب ITB با استفاده از قیمت لحظه‌ای هریک از این ارزها به راحتی نرخ تبدیل ارزها را به اطلاع شما خواهد رساند.

به عنوان مثال برای تبدیل ارز یورو به دلار، با توجه به قیمت لحظه‌ای این جفت ارزها، در صورتی که میزان مورد نظر برای دلار یا یورو را وارد نمایید، میزان ارزش متقابل ارز دیگر در ماشین حساب نمایش داده خواهد شد. (در مثال زیر بر اساس قیمت‌های فرضی این رابطه نمایش داده شده است)

1 یورو = 1.065 دلار

1 دلار = 0.939 یورو