فعلی :
  • فارسی
بقیه زبان ها: :

ماشین حساب فارکس

انتخاب ماشین حساب

ماشین حساب مبدل ارز

Currency Convertor Calculator
EUR
USD
1 EUR = 1.۰9۰22 USD 1 USD = ۰.91725 EUR

تبدیل ارز

تبدیل EUR به USD
EURUSD
5 EUR 5.4511۰ USD
1۰ EUR 1۰.9۰22۰ USD
15 EUR 16.3533۰ USD
2۰ EUR 21.8۰44۰ USD
25 EUR 27.2555۰ USD
3۰ EUR 32.7۰66۰ USD
35 EUR 38.1577۰ USD
4۰ EUR 43.6۰88۰ USD
45 EUR 49.۰599۰ USD
تبدیل EUR به USD
5 USD 4.58625 EUR
1۰ USD 9.1725۰ EUR
15 USD 13.75875 EUR
2۰ USD 18.345۰۰ EUR
25 USD 22.93125 EUR
3۰ USD 27.5175۰ EUR
35 USD 32.1۰375 EUR
4۰ USD 36.69۰۰۰ EUR
45 USD 41.27625 EUR
تبدیل EUR به سایر ارز ها
1 EUR1.۰9۰22 USD
USD
1 EUR۰.86268 GBP
GBP
1 EUR1.65۰58 AUD
AUD
1 EUR1.76865 NZD
NZD
1 EUR1.47685 CAD
CAD
1 EUR۰.9538 CHF
CHF
1 EUR161.439 JPY
JPY
تبدیل USD به سایر ارز ها
1 USD۰.91725 EUR
EUR
1 USD۰.79128 GBP
GBP
1 USD1.514۰5 AUD
AUD
1 USD1.62232 NZD
NZD
1 USD1.35477 CAD
CAD
1 USD۰.87498 CHF
CHF
1 USD148.۰93 JPY
JPY

فرآیند تبدیل ارز چیست؟

برای خرید و فروش ارزهای فیات (ارزهای ملی کشورها) با یکدیگر، ضروری است تا به نرخ ارز این کشورها و همچنین نسبت تبدیل ارزها به یکدیگر آگاه بود، به فرآیند مقایسه قیمت لحظه ای ارزها به یکدیگر "تبدیل ارز" گفته می شود، شما می توانید از طریق ماشین حساب کارگزاری ITB این فرآیند را بر اساس اطلاعات لحظه ای قیمت ارزها انجام دهید.
 

چگونه از ماشین حساب مبدل ارز استفاده کنیم؟

برای استفاده از ماشین حساب مبدل ارز کافی است تا نوع ارز مرجع و نوع ارز مظنه را مشخص نمایید. ماشین حساب ITB با استفاده از قیمت لحظه‌ای هریک از این ارزها به راحتی نرخ تبدیل ارزها را به اطلاع شما خواهد رساند.

به عنوان مثال برای تبدیل ارز یورو به دلار، با توجه به قیمت لحظه‌ای این جفت ارزها، در صورتی که میزان مورد نظر برای دلار یا یورو را وارد نمایید، میزان ارزش متقابل ارز دیگر در ماشین حساب نمایش داده خواهد شد. (در مثال زیر بر اساس قیمت‌های فرضی این رابطه نمایش داده شده است)

1 یورو = 1.065 دلار

1 دلار = 0.939 یورو