Loading....
فعلی :
  • فارسی
بقیه زبان ها: :

ماشین حساب فارکس

انتخاب ماشین حساب

ماشین حساب مبدل ارز

Currency Convertor Calculator
EUR
USD
1 EUR = 1.۰46۰9 USD 1 USD = ۰.95594 EUR

تبدیل ارز

تبدیل EUR به USD
EURUSD
5 EUR 5.23۰45 USD
1۰ EUR 1۰.46۰9۰ USD
15 EUR 15.69135 USD
2۰ EUR 2۰.9218۰ USD
25 EUR 26.15225 USD
3۰ EUR 31.3827۰ USD
35 EUR 36.61315 USD
4۰ EUR 41.8436۰ USD
45 EUR 47.۰74۰5 USD
تبدیل EUR به USD
5 USD 4.7797۰ EUR
1۰ USD 9.5594۰ EUR
15 USD 14.3391۰ EUR
2۰ USD 19.1188۰ EUR
25 USD 23.8985۰ EUR
3۰ USD 28.6782۰ EUR
35 USD 33.4579۰ EUR
4۰ USD 38.2376۰ EUR
45 USD 43.۰173۰ EUR
تبدیل EUR به سایر ارز ها
1 EUR1.۰46۰9 USD
USD
1 EUR۰.86743 GBP
GBP
1 EUR1.65817 AUD
AUD
1 EUR1.7774 NZD
NZD
1 EUR1.43441 CAD
CAD
1 EUR۰.9648 CHF
CHF
1 EUR156.1۰2 JPY
JPY
تبدیل USD به سایر ارز ها
1 USD۰.95591 EUR
EUR
1 USD۰.82917 GBP
GBP
1 USD1.58511 AUD
AUD
1 USD1.699۰6 NZD
NZD
1 USD1.37127 CAD
CAD
1 USD۰.92234 CHF
CHF
1 USD149.234 JPY
JPY

فرآیند تبدیل ارز چیست؟

برای خرید و فروش ارزهای فیات (ارزهای ملی کشورها) با یکدیگر، ضروری است تا به نرخ ارز این کشورها و همچنین نسبت تبدیل ارزها به یکدیگر آگاه بود، به فرآیند مقایسه قیمت لحظه ای ارزها به یکدیگر "تبدیل ارز" گفته می شود، شما می توانید از طریق ماشین حساب کارگزاری ITB این فرآیند را بر اساس اطلاعات لحظه ای قیمت ارزها انجام دهید.
 

چگونه از ماشین حساب مبدل ارز استفاده کنیم؟

برای استفاده از ماشین حساب مبدل ارز کافی است تا نوع ارز مرجع و نوع ارز مظنه را مشخص نمایید. ماشین حساب ITB با استفاده از قیمت لحظه‌ای هریک از این ارزها به راحتی نرخ تبدیل ارزها را به اطلاع شما خواهد رساند.

به عنوان مثال برای تبدیل ارز یورو به دلار، با توجه به قیمت لحظه‌ای این جفت ارزها، در صورتی که میزان مورد نظر برای دلار یا یورو را وارد نمایید، میزان ارزش متقابل ارز دیگر در ماشین حساب نمایش داده خواهد شد. (در مثال زیر بر اساس قیمت‌های فرضی این رابطه نمایش داده شده است)

1 یورو = 1.065 دلار

1 دلار = 0.939 یورو